کد خبر: 4521379
0

قیمت اوراق مسکن امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۲۰۴ ریال، امروز ۵۵۶ هزار و ۸۴۳ ریال و قیمت عرضه هزار ۵۷۷ و ۷۱۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۵۶ و ۶۶۶ ریال، امروز ۵۶۱ هزار و ۱۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۸ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۷ هزار و ۵۵ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۷۳۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۲۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۵ هزار و ۳۶۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۴۳۱ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۲۱۷ ریال و قیمت قیمت تقاضا آن ۵۷۹ هزار و ۹۸۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۴۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۱ هزار و ۳۷۷ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۶۹۱ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۰ هزار ۰و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۲ هزار و۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۱۸ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۷۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۴۷ هزار و ۷۸۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۲۹۶ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۲۰ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۴۶ هزار و ۱۲۷ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۳۱۱ ریال و قیمت عرضه ۹۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۷۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۸ هزار و ۹۳۶ ریال، امروز ۵۶۵ هزار و ۳۲۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۴۰۶ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۸۸۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار و ۲۶ ریال قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۷۰۶ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۸۲۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۲ هزار و ۹۴۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۳۳۱ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۸۸۳ ریال و قیمت عرضه ۹۸۵ هزار و ۴۱۳ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۱۶۲ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۳۹۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۵۳۳ ریال، امروز ۵۵۹ هزار و ۱۶۹ ریال و قیمت عرضه ۵۸۱ هزار و ۲۰۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۳۹۴ ریال، امروز ۵۵۸ هزار و ۴۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۷۶۸ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۳۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۸ هزار و ۳۰۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۹ هزار و ۳۹۱ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۹۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۶۰ هزار و ۴۷ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۵۵۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۲ هزار و ۴۵ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۱۴۱ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۳۹ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۶ هزار و ۵۵۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۴۷۸ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۵۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۸۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار و ۵۲۵ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۲۳۴ ریال، امروز ۵۶۳ هزار و ۶۳۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۵۳۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۲ ریال است.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

استخدام «کارشناس پذیرش اوراق بهادار»

به گزارش صدای بورس؛ در آگهی استخدامی این شرکت داشتن شرایط زیر عنوان شده است: کارشناسی و بالاتر رشته های مرتبط (مدیریت، حسابداری و اقتصاد) داشتن گواهینامه پذیرش مشتریان اوراق بهادار لطفا رزومه…
کد خبر: 4527912

عرضه 5 هزار میلیارد ریال اوراق صکوک مرابحه برای بهمن دیزل

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، غلامرضا ابوترابی اعلام کرد: با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت بهمن دیزل (سهامی عام) به…
کد خبر: 4527896

اطلاعیه مهم فرابورس درباره پُرریسک ها/ لیست بلند بالای تعلیقی ها/ مظنه گیری اوراق مرابحه دولت از فردا

به گزارش اقتصادنیوز، معاملات امروز نمادهای (تملی7021)، (تملی8051)، (تملی8071)، (تملی7061)، (تملی8031) و (ثروت1) در فرابورس به تایید ناظر بازار نرسید. نمادهای گسترش قطعه سازی کمند (فکمند)، سرمایه گذاری لقمان (ولقمان) و حق تقدم خرید…
کد خبر: 4527684

قیمت اوراق مسکن امروز ۱۷ خرداد ۱۴۰۰ + جزئیات

کد خبر: 4521379

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۲۰۴ ریال، امروز ۵۵۶ هزار و ۸۴۳ ریال و قیمت عرضه هزار ۵۷۷ و ۷۱۴ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۵ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته هزار ۵۵۶ و ۶۶۶ ریال، امروز ۵۶۱ هزار و ۱۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۹۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۸ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۷ هزار و ۵۵ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۷۳۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۲۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۵ هزار و ۳۶۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۴۳۱ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۲۱۷ ریال و قیمت قیمت تقاضا آن ۵۷۹ هزار و ۹۸۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۴۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۱ هزار و ۳۷۷ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۶۹۱ ریال و قیمت عرضه آن ۵۷۰ هزار ۰و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۲ هزار و۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۱۸ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۷۲۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۲ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۴۷ هزار و ۷۸۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۲۹۶ ریال و قیمت عرضه ۵۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۲۰ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۴۶ هزار و ۱۲۷ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۳۱۱ ریال و قیمت عرضه ۹۶۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۴۹ هزار و ۵۳۷ ریال، امروز ۵۵۵ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۷۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۸ هزار و ۹۳۶ ریال، امروز ۵۶۵ هزار و ۳۲۰ ریال و قیمت عرضه ۵۸۴ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۴۰۶ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۸۸۷ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار و ۲۶ ریال قیمت تقاضا آن ۵۷۸ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۷۰۶ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۸۲۸ ریال و قیمت عرضه ۵۹۲ هزار و ۹۴۱ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۵۶ هزار و ۳۳۱ ریال، امروز ۵۶۲ هزار و ۸۸۳ ریال و قیمت عرضه ۹۸۵ هزار و ۴۱۳ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۶۴ هزار و ۱۶۲ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۳۹۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۴۸۲ هزار و ۱۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۵۳۳ ریال، امروز ۵۵۹ هزار و ۱۶۹ ریال و قیمت عرضه ۵۸۱ هزار و ۲۰۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۵۳ هزار و ۳۹۴ ریال، امروز ۵۵۸ هزار و ۴۳۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۵۰ هزار و ۷۶۸ ریال، امروز ۵۵۷ هزار و ۳۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۸ هزار و ۳۰۶ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۴۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۵۹ هزار و ۳۹۱ ریال، امروز ۵۶۰ هزار و ۹۵ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال قیمت تقاضا آن ۵۵۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۶۰ هزار و ۴۷ ریال، امروز ۵۶۹ هزار و ۵۵۴ ریال و قیمت عرضه ۵۸۸ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۲ هزار و ۴۵ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۱۴۱ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۳۹ ریال و قیمت عرضه ۵۸۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۵۶ هزار و ۵۵۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۵۵ هزار و ۴۷۸ ریال، امروز ۵۶۴ هزار و ۵۶۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۹ هزار و ۸۸۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۳۰ هزار و ۵۲۵ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۵۵۲ هزار و ۲۳۴ ریال، امروز ۵۶۳ هزار و ۶۳۱ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۵۴۳ هزار و ۶۴۰ ریال، امروز ۵۵۲ هزار و ۵۳۵ ریال و قیمت عرضه ۵۷۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۸ هزار و ۲ ریال است.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست