کد خبر: 4540477

قیمت اوراق مسکن امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۰ + جزئیات

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۶۳۴ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۹۷۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۷۹۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۸ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۵ هزار و ۵۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۸۲ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۴۸ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۵۳۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۲۳ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۸۳۲ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۴۷۵ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۲۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۴۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۳۰۶ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۴۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۳۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۷۹۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۷۵۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۳۷ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۹۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۷۷۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۰۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۸۷۹ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۸۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۲۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۱۸۳ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۴۰ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۴۸۹ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۲۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۴۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۳۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۹۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۳۴ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۹۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۴۳۷ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۴۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۹۷۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار و ۹۷۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۱۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۳۷ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۱۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۶۷۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۷۹ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۳۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۰۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۳ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۸۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۴۴۳ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۶۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار و ۶۲۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

تامین مالی از طریق اوراق در شرایط رکود تورمی/ روش‌های افزایش انگیزه مردم برای خرید اوراق بدهی

اقتصاد۲۴– استفاده از اوراق بدهی در بازار سرمایه سهم عمده ای در تامین مالی دارد. در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه فرآیند تامین مالی به گونه‌ای است که حدود عمدتاً تامین…
کد خبر: 4545676

نیمی از هزینه‌های خانوارهای شهری مربوط به نان و گوشت و مسکن است – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، طرح آمارگیری هزینه ودرآمد خانوار با قدمتی ٥٠ ساله از مهم‌ترین طرح‌های آماری مرکز آمار ایران است. هدف کلی این طرح، برآورد متوسط…
کد خبر: 4545399

پیش فروش مسکن در بورس کالا تایید شد

به گزارش تجارت‌نیوز، حدود یک سال است که به گفته مسئولان قرار است در بازار بورس کالا بستری فراهم شود تا افراد به راحتی مسکن پیش خرید کنند. در واقع قرار است این…
کد خبر: 4545345

قیمت اوراق مسکن امروز ۲۳ تیر ۱۴۰۰ + جزئیات

کد خبر: 4540477

به گزارش خبرنگار ایمنا، اطلاعات دقیق از آخرین ارزش اوراق مسکن در روند معاملات امروز بازار سرمایه به شرح زیر است:

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۴ هزار و ۶۳۴ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۹۷۱ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۴ هزار و ۷۹۳ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۸ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۷۶ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۵ هزار و ۵۱۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۸۲ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۴۸ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۵۳۰ ریال و قیمت عرضه آن ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۷۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۸۲۳ ریال، امروز ۶۰۲ هزار و ۲۳ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۶۹ هزار و ۸۳۲ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۸ (نماد تسه ۹۸۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۵ هزار و ۴۷۵ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۹۲۹ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۴۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۶ هزار و ۳۰۶ ریال، امروز ۵۹۶ هزار و ۴۸۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار و ۳۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۱۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۷۹۱ ریال، امروز ۵۹۵ هزار و ۷۵۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۸ (نماد تسه ۹۸۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۳۷ ریال، امروز ۵۹۳ هزار و ۹۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۳ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۱۱)، روز گذشته ۶۲۰ هزار و ۷۷۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۰۶ ریال و قیمت عرضه ۶۱۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۶۱۰ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۸۷۹ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۸۶۵ ریال و قیمت عرضه ۶۲۹ هزار و ۹۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار و ۲۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۳۱)، روز گذشته ۶۱۰ هزار و ۱۸۳ ریال، امروز ۶۰۷ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۴۰ هزار و ۵۰۰ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۱ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن تیر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۴۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۴۸۹ ریال، امروز ۶۰۴ هزار و ۲۰۸ ریال و قیمت عرضه ۶۲۶ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۶ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مرداد ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۵۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۴۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۳۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۲ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن شهریور ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۶۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۵۹۴ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۸۷۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن مهر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۷۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۳۴ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۹۲۷ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۸۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آبان ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۸۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۴۳۷ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۴۳۵ ریال و قیمت عرضه ۶۰۰ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۷ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن آذر ۹۹ (نماد تسه ۹۹۰۹۱)، روز گذشته ۵۹۷ هزار و ۹۷۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۳۲۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۲ هزار و ۹۷۵ ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۳ هزار و ۵۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن دی ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۰۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۵۱۲ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۹۳۷ ریال و و قیمت عرضه ۶۲۵ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۰ هزار و ۱ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن بهمن ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۲۱)، روز گذشته ۵۹۹ هزار و ۷۱۲ ریال، امروز ۵۹۷ هزار و ۶۷۴ ریال و قیمت عرضه ۵۹۹ هزار ریال و قیمت تقاضا آن ۵۹۵ هزار ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اسفند ۹۹ (نماد تسه ۹۹۱۳۱)، روز گذشته ۵۹۸ هزار و ۹۷۹ ریال، امروز ۶۰۰ هزار و ۳۰۷ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

-امتیاز تسهیلات مسکن فروردین ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۱۱)، روز گذشته ۶۰۲ هزار و ۵۵ ریال، امروز ۵۹۹ هزار و ۶۰۰ ریال و قیمت عرضه ۶۰۹ هزار و ۹۹۹ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار و ۱۰۰ ریال است.

– امتیاز تسهیلات مسکن اردیبهشت ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۲۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۲۳ ریال، امروز ۵۹۸ هزار و ۶۴۱ ریال و قیمت عرضه ۶۰۴ هزار و ۸۹۸ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۰ هزار ریال است.

امتیاز تسهیلات مسکن خرداد ۱۴۰۰ (نماد تسه ۰۰۰۳۱)، روز گذشته ۶۰۱ هزار و ۴۴۳ ریال، امروز ۶۰۱ هزار و ۶۲۲ ریال و قیمت عرضه ۶۰۱ هزار و ۶۲۲ ریال و قیمت تقاضا آن ۶۰۱ هزار ریال است.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست