کد خبر: 4502226
0

مانع زدایی از تولید؛ چرا و چگونه؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

سال

رتبه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

سال ۹۰

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی انسانی

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

۳

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

سال ۹۱

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

۲

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۳

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

سال ۹۲

۱

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

سال ۹۳

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی انسانی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

سال ۹۴

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

سال ۹۵

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

موانع اداری کسب و کار

۳

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

سال ۹۶

۱

دشواری تأمین مالی

دشواری تأمین مالی

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

۲

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

دشواری تأمین مالی

دشواری تأمین مالی

۳

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

سال ۹۷

۱

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

۲

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

سال ۹۸

۱

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

۲

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

سال ۹۹

۱

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

تا تاریخ نگارش یادداشت منتشر نشده است.

۲

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

توسعه پایدار راه آهن در گرو حمایت از تولید داخل‌

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس محمد اسلامی در هفتمین کنفرانس بین‌المللی پیشرفت‌های اخیر در مهندسی راه‌آهن ضمن تاکید بر حمایت از تولید داخل اظهار داشت: باید همه ما متعهد باشیم که صنعت…
کد خبر: 4509885

صف فروش۵۵۰۰ میلیارد تومانی ۳۹۲ شرکت بورسی – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

افشین آقابزرگی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به واریز هزار میلیارد تومان منابع مالی جدید به صندوق تثبیت بازار سرمایه برای حمایت از بازار را مسکنی مقطعی در بازار دانست و…
کد خبر: 4509883

مانع زدایی از تولید؛ چرا و چگونه؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

کد خبر: 4502226

سال

رتبه

بهار

تابستان

پاییز

زمستان

سال ۹۰

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی انسانی

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

۳

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

سال ۹۱

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

۲

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۳

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

سال ۹۲

۱

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه

سال ۹۳

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

نرخ بالای بیمه‌ی اجباری نیروی انسانی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

سال ۹۴

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

۳

اعمال تحریم‌های بین‌المللی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران

سال ۹۵

۱

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی

۲

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی

موانع اداری کسب و کار

۳

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

سال ۹۶

۱

دشواری تأمین مالی

دشواری تأمین مالی

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

۲

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

دشواری تأمین مالی

دشواری تأمین مالی

۳

بی‌ثباتی و غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت‌ها (مواد اولیه، محصولات)

رویه‌های غیرمنصفانه و ناعادلانه‌ی ممیزی و دریافت مالیات

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

سال ۹۷

۱

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

۲

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

سال ۹۸

۱

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

۲

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

سال ۹۹

۱

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغیرات قیمت مواد اولیه و محصولات

تا تاریخ نگارش یادداشت منتشر نشده است.

۲

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

۳

بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

دشواری تأمین مالی از بانک‌ها

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست